TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1062/2002/QĐ-BTM

Quyết định số 1062/2002/QĐ-BTM về việc bổ sung phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo HIệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI Số 1062 2002 QĐ-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 9 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1062 2002 QĐ-BTM NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2002 VỀ VIỆC BỔ SUNG PHỤ LỤC 3 QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ASEAN CỦA VIỆT NAM - MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG CEPT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 95 CP ngày 4 12 1993 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại Căn cứ Quyết định số 651 TTg ngày 10 10 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia điều phối hoạt động của Việt Nam trong ASEAN Căn cứ Công văn số 356 VPUB ngày 22 01 1996 của Chính phủ về việc chỉ định cơ quan cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo Hiệp định CEPT Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT ban hành kèm theo Quyết định số 416 TM-ĐB ngày 13 tháng 5 năm 1996 và Quyết định bổ sung số 078 1998 QĐ-BTM ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Bộ Thương mại như sau Phụ lục 3 Điều 1- Hướng dẫn khai chứng nhận mẫu D Nhóm 4 a Bổ sung mã số Ban quản lý các khu công nghiệp Khánh Hoà Số 23 Ban quản lý các khu công nghiệp Khánh Hoà b Bổ sung mã số Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Yên Số 24 Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Yên c Bổ sung mã số Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Tháp Số 25 Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Tháp Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Các quy định khác của Quy chế nói trên chưa được sửa đổi hoặc đã được sửa đổi bổ sung tại các quyết định khác và không được sửa đổi bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực. Mai Văn Dâu Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN