TAILIEUCHUNG - Bài tập toán về căn bậc hai

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Câu 1: Nghiệm của phương trình Câu 2: 0,2 là căn bậc hai của số Câu 3: là Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình Câu 4: Tập các giá trị | BÀI THI SỐ 1 Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Nghiệm của phương trình là Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): 0,2 là căn bậc hai của số Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Tập các giá trị nguyên của để biểu thức xác định là { } (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”) Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Nghiệm không dương của phương trình là x = (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân) Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Cho tam giác vuông có một cạnh góc vuông dài 5cm và cạnh huyền dài 13cm. Diện tích tam giác đó bằng . Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân) Chọn đáp án đúng: Câu 9:Chọn đáp án đúng: Tìm số không âm, biết: . Kết quả là Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Giá trị nguyên lớn nhất của thỏa mãn là BÀI THI SỐ 1 Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Nghiệm của phương trình là Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Nghiệm của phương trình là x = Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Nghiệm của phương trình , với , là x = Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Tập nghiệm nguyên của bất phương trình là S = { } (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”) Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Nghiệm không dương của phương trình là x = (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân) Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Nghiệm của phương trình , với , là x = Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.): Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 9cm; AC = 12cm. Khi đó BH = cm. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân) Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Tìm , biết: . Kết quả là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN