TAILIEUCHUNG - Quyết định 1586/QĐ-TTg

Quyết định 1586/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ----------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1586 QĐ-TTg Hà Nội ngày 09 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH TỈNH QUẢNG NINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 108 2006 NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Đầu tư Căn cứ Nghị định số 29 2008 NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp khu chế xuất và khu kinh tế Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại tờ trình số 3081 TTr-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại công văn số 2906 BNV-TCBC ngày 07 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. về thành lập và quy định vị trí chức năng của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tỉnh Quảng Ninh 1. Thành lập Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh tỉnh Quảng Ninh sau đây gọi tắt là Ban Quản lý trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 06 QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 893 1997 QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ . 2. Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu kinh tế các khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 3. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân có tài khoản con dấu có hình Quốc huy trụ sở làm việc tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh là đầu mối kế hoạch ngân sách tỉnh Quảng Ninh được cân đối riêng về vốn đầu tư phát triển từ nguồn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT