TAILIEUCHUNG - Mẫu báo cáo Thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo Thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008) | Phụ lục 3a Ban hành kèm theo TTLTsố 11 2008 TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21 7 2008 Tên doanh nghiệp tổ chức đưa đi hoặc Sở LĐTBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . ngày tháng năm. BÁO CÁO Thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động . 1. Số phải nộp kỳ trước chuyển sang 2. Số thu trong kỳ Stt Thị trường Số lao động Số tiền 1 2 3 4 Cộng 3. Tổng số phải nộp trong kỳ 1 2 4. Số đã nộp trong kỳ 5. Số còn phải nộp 3- 4 Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Ký ghi rõ họ tên Ký ghi rõ họ tên Ký đóng dấu ghi rõ họ tên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT