TAILIEUCHUNG - Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý năm 2003-2004

Tham khảo tài liệu đề thi tốt nghiệp thpt môn địa lý năm 2003-2004 giúp bạn khái quát đề thi tốt nghiệp chuẩn bị kiến thức ôn tập và rèn luyện thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TOT NGHIỆP TRUNG HỌC PHổ THÔNG NĂM HỌC 2003 - 2004 ĐỂ CHÍNH THỨC .-. MÔN THI ĐỊA LÍ Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề I. PHẦN BẮT BUỘC 5 điểm Câu 1 3 5 điểm Cho bảng số liệu sau đây Bình quân sản lượng lúa theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long thời kì 1985 - 2000 đơn vị kg người . Vùng Năm 1985 1990 1995 2000 Đổng bằng sông Hổng 223 260 321 387 Đổng bằng sông Cửu Long 503 694 760 1020 a. Vẽ biểu đổ hình cột so sánh bình quân sản luợng lúa theo đầu nguời của đổng bằng sông Hổng và đổng bằng sông Cửu Long trong thời kì 1985 - 2000. b. Nhận xét bình quân sản luợng lúa theo đầu nguời của hai vùng trong thời kì kể trên. c. Giải thích vì sao bình quân sản luợng lúa theo đầu nguời ở đổng bằng sông Cửu Long luôn cao hơn so với đổng bằng sông Hổng. Câu 2 1 5 điểm Cho bảng số liệu sau đây Dân số nước ta phân theo nhóm tuổi năm 1979 và năm 1999 đơn vị Năm Tổng số Chia ra 0 - 14 tuổi 15 - 59 tuổi Từ 60 tuổi trở lên 1979 100 42 5 50 4 7 1 1999 100 33 5 58 4 8 1 Nhận xét sự thay đổi cơ cấu dân số nuớc ta trong thời kì 1979 - 1999 . Giải thích nguyên nhân sự thay đổi đó . Tự CHỌN 5 điểm . Thí sinh chọn một trong hai đề sau ĐÊ 1 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam phần công nghiệp chung và những kiến thức đã học hãy trình bày a 2 5 điểm . Sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp ở vùng đổng bằng sông Hổng và vùng phụ cận - Mức độ tập trung công nghiệp. - Kể tên các trung tâm công nghiệp ở đổng bằng sông Hổng và vùng phụ cận. - Từ Hà Nội công nghiệp toả đi theo những huớng nào Các ngành chuyên môn hoá chủ yếu của từng trung tâm công nghiệp cụm công nghiệp. b 2 5 điểm . Những nhân tố nào ảnh huởng đến sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp ở đổng bằng sông Hổng ĐÊ 2 Câu 1 4 điểm Trình bày thế mạnh và khó khăn trong việc khai thác chế biến khoáng sản và thuỷ điện ở vùng trung du và miền núi phía Bắc nuớc ta. Câu 2 1 điểm Việc phát huy các thế mạnh ở vùng trung du và miền núi phía Bắc có ý nghĩa kinh tế chính trị xã hội và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT